Algemene Voorwaarden

§ 1 Algemeen

1.1 Deze voorwaarden maken deel uit van alle aanbiedingen van en overeenkomsten met Goldswil voor zover daarvan niet uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken.

1.2 Met in achtneming van het bepaalde in artikel 6.4 zijn deze voorwaarden tevens van toepassing, indien Goldswil voor de uitvoering van alle overeenkomsten derden dient in te schakelen.

1.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door Goldswil erkend.

1.4 Indien enig onderdeel van de Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de Voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen partijen gebonden zijn zich in te spannen om in goed overleg een vervangend beding vast te stellen dat geldig is en de oorspronkelijke bedoelingen van partijen zo veel als mogelijk benadert.

1.5 Met Goldswil klanten worden in deze Algemene Verkoopvoorwaarden zowel klanten als ook ondernemers bedoeld, tenzij anders vermeld.

§ 2 Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomst

2.1 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld door Goldswil.

2.2 Overeenkomsten tot levering van zaken en/of diensten binden Goldswil eerst na schriftelijke bevestiging. Feitelijke uitvoering door Goldswil of een door Goldswil verzonden factuur staat gelijk aan een schriftelijke bevestiging van het aanbod.

2.3 Indien niet binnen 8 dagen, eveneens schriftelijk, de juistheid van de inhoud van deze schriftelijke bevestiging wordt betwist, zijn Goldswil en klant hieraan gebonden.

2.4 Aanbiedingen van Goldswil gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.

2.5 Goldswil kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de klant had behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.

2.6 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.  

§ 3 Prijzen/Prijsverhoging

3.1 Alle prijzen zijn, tenzij anders aangegeven, in Euro's uitgedrukt, inclusief omzetbelasting (BTW).

3.2 Goldswil garandeert dat prijsverhogingen na de totstandkoming van de overeenkomst niet zullen plaatsvinden, tenzij de prijsverhoging het gevolg is van wettelijke regelingen en/of bepalingen.

3.3 Indien de prijsverhoging niet het gevolg is van wettelijke regelingen en/of bepalingen, heeft de consument het recht om de overeenkomst op afstand op te zeggen tegen de dag waarop de prijsverhoging ingaat.  

§ 4 Betaling

4.1 Betaling dient te geschieden binnen 10 dagen na bestelling.

4.2 Betaling op rekening is alleen dan geldig indien dit vooraf door Goldswil schriftelijk is goedgekeurd. Na het verstrijken van 10 dagen na de factuurdatum is de klant van rechtswege in verzuim en vanaf dat moment een rente verschuldigd van 1% per maand over het opeisbare bedrag, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.

4.3 In geval van faillissement of surseance van betaling van de klant of een aanvraag daartoe, zijn de vorderingen van Goldswil en de verplichtingen van de klant jegens Goldswil onmiddellijk opeisbaar.

4.4 Indien Goldswil haar vordering ter incasso uit handen moet geven, is de klant een gefixeerd bedrag van 15% van het verschuldigde aan buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd, met een minimum bedrag van 250 euro.

4.5 Indien Goldswil kan aantonen hogere kosten te hebben gemaakt welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.   

§ 5 Aflevering

5.1 Indien zaken uit voorraad leverbaar zijn, worden deze direct na betaling verzonden. Voor het verzenden van bestelde zaken kan Goldswil verzendkosten in rekening brengen. De levering van bestelde zaken vindt plaats op het bij Goldswil bekende postadres, niet zijnde van tijdelijke aard, en afgegeven aan de natuurlijke persoon die zich op het afleveradres bevindt.

5.2 Indien de klant de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de artikelen worden opgeslagen voor rekening en risico van de klant.

5.3 Aan de leveringsplicht van Goldswil zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Goldswil geleverde zaken een keer aan de klant zijn aangeboden.

5.4 Ingeval van weigering van de aangeboden zaken komen retourvracht en opslagkosten, alsmede het risico van beschadiging of teloorgang van de geweigerde zaken geheel voor rekening van de klant, tenzij de klant op goede gronden het recht op ontbinding van de koop of de vervanging van de zaak inroept.   

§ 6 Levertijd

6.1 Een door Goldswil opgegeven levertijd is nimmer te beschouwen als fatale termijn. De levertijd vangt eerst aan nadat alle benodigde gegevens in het bezit van Goldswil zijn, waarna Goldswil zal trachten om binnen 5 dagen levering te doen plaatsvinden.

6.2 In het kader van de regels van de koop op afstand zal Goldswil (opdrachtnemer) bestellingen met bekwame spoed, doch tenminste binnen 5 dagen uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is dan is Goldswil gerechtigd deelleveringen uit te voeren.   

§ 7 Eigendomsvoorbehoud

7.1 Bij overeenkomsten met klanten blijft het eigendom van artikelen bij Goldswil totdat aan de betalingsverplichting is voldaan.  

7.2 Bij overeenkomsten met ondernemers blijft het eigendom van artikelen bij Goldswil totdat alle vorderingen uit de overeenkomst zijn voldaan.     

§ 8 Ontbinding / Ruilen

8.1 Onverminderd de rechten van Goldswil op basis van de wet is Goldswil gerechtigd door middel van een daartoe strekkende schriftelijke verklaring aan de klant de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten of te ontbinden met het recht op schadevergoeding jegens de klant indien na het sluiten van de overeenkomst aan Goldswil omstandigheden ter kennis komen die Goldswil goede grond geven te vrezen dat de klant niet aan zijn verplichtingen zal voldoen.

8.2 Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en/of materialen waarvan Goldswil zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt, dat naleving ervan in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is Goldswil bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

8.3 De klant heeft het recht om bij geleverde zaken op grond van een bestelling bij Goldswil, indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig artikel 7:5 BW, binnen een periode van 14 dagen zonder opgave van reden de overeenkomst te ontbinden, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. Indien de klant na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan Goldswil heeft teruggezonden, is de koop een feit. De klant is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 14 dagen na aflevering melding te maken bij Goldswil. De klant dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn terug gestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de klant. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuw staat verkerend. Indien de zaken bij de klant zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, bevestigt Goldswil na ontvangst en controle van de terugontvangen zaken de ontbinding van de koop per omgaande en draagt zorg dat binnen 7 dagen na goede ontvangst van de complete retourzending het volledige aankoopbedrag aan de klant kosteloos wordt terugbetaald.
Retouradres
Goldswil
Aan de Brikkenove 12
6301 WR Valkenburg a/d Geul
Nederland
E-mail: info@goldswil.nl

§ 9 Garantie

9.1 Goldswil biedt geen uitgebreidere garantie op geleverde zaken dan de garantie(-voorwaarden) van de fabrikant van deze zaken, zonder evenwel de rechten van de klant voortvloeiend uit dwingendrechtelijke wetsbepalingen aan te tasten.

9.2 Goldswil is echter nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de zaken voor elke individuele toepassing door de klant, noch voor eventuele adviezen t.a.v. het gebruik of de toepassing van de zaken.

9.3 De klant is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de klant (alvorens over te gaan tot terugzending aan Goldswil) deze gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden aan Goldswil. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuw staat verkerend. Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.

9.4 Indien klachten van de klant door Goldswil gegrond worden bevonden, zal Goldswil naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de klant een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van Goldswil en mitsdien het bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken, dan wel (naar keuze van Goldswil) tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van Goldswil gedekte bedrag. Iedere aansprakelijkheid van Goldswil voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.

9.5 Deze garantie geldt niet indien:
A) en zolang de klant jegens Goldswil in gebreke is;
B) de klant de geleverde zaken zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken.
C) de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld
D) de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.  

§ 10 Overmacht

10.1 Onder overmacht wordt verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle omstandigheden, waarop Goldswil geen invloed heeft en die de levering van zaken belemmeren of onmogelijk maken daaronder begrepen doch niet beperkt tot werkstaking bij Goldswil en/of toeleveranciers, storingen in het Internet of WAP, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie.  

10.2 Een beroep op overmacht kan ook gedaan worden indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Goldswil de verbintenis had moeten nakomen.  

10.3 Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichting door Goldswil niet mogelijk is langer duurt dan 2 weken zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

§ 11. Toepasselijk recht

11.1 Op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Goldswil is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

§ 12. Geschillen

12.1 Op overeenkomsten en eventuele andere rechtsbetrekkingen tussen Goldswil en klanten is het Nederlandse recht van toepassing.

Allgemeine Bedingungen

§ 1 Allgemeines

1.1. Diese Allgemeinen Bedingungen gelten für alle gegenwärtigen und zukünftigen Geschäftsbeziehungen. Alle Leistungen und Lieferungen von Goldswil werden auf Grundlage dieser vorliegenden Geschäftsbedingungen vorgenommen.

1.2. Abweichende, entgegenstehende oder ergänzende Allgemeine Geschäftsbedingungen werden, selbst bei Kenntnis, nicht Vertragsbestandteil, es sei denn, ihrer Geltung wird ausdrücklich schriftlich zugestimmt. Die Annahme unserer Leistung gilt als Anerkennung unserer Bedingungen, auch dann, wenn der Käufer unsere Leistung mit abweichenden Bedingungen bestätigt hat.

1.3. Goldswil Kunden im Sinne dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen sind sowohl Verbraucher gemeint 13 BGB als auch Unternehmer gemeint 14 BGB.

§ 2 Vertragsschluss

2.1. Stellt Goldswil auf einer eBay-Webseite einen Artikel im Angebotsformat Auktion oder im Angebotsformat <Sofort-Kaufen> ein, gibt Goldswil ein verbindliches Angebot zum Abschluss eines Vertrages über diesen Artikel ab.

2.2 Goldswil weist den Kunden darauf hin, dass auf der eBay-Webseite www.ebay.de Allgemeine Geschäftsbedingungen für die Nutzung der deutschsprachigen eBay-Webseiten zu finden sind, welche Bestimmungen zu Warenverkäufen bei eBay enthalten.

2.3 Für Angebote und Vertragsschlüsse über www.goldswil.eu gilt Folgendes:

a. Unsere Angebote sind freibleibend. Abweichungen, die sich durch die manuelle Bearbeitung der Steine ergeben, sowie sonstige Änderungen in Form, Farbe und/oder Gewicht bleiben im Rahmen des Zumutbaren vorbehalten. Alle Angaben zu Maßen, Gewichten, Abbildungen, Beschreibungen und Zeichnungen sind nur annähernd, jedoch bestmöglich, ermittelt, aber für uns insoweit unverbindlich. Abbildungen entsprechen nicht zwangsläufig den tatsächlichen Großenverhältnissen. Sie können insbesondere zur besseren Detailverdeutlichung unter Umständen stark vergrößert sein.

b. Mit der Bestellung einer Ware erklärt der Kunde verbindlich, die bestellte Ware erwerben zu wollen. Wir sind berechtigt, das in der Bestellung liegende Vertragsangebot innerhalb von zwei Wochen nach Eingang bei uns anzunehmen. Die Annahme kann entweder in Textform oder durch Auslieferung der Ware an den Kunden erklärt werden.

c. Bestellt der Verbraucher die Ware auf elektronischem Wege, werden wir den Zugang der Bestellung unverzüglich bestätigen. Die Zugangsbestätigung stellt jedoch noch keine verbindliche Annahme der Bestellung des Kunden dar. Sie kann allerdings mit der Annahmeerklärung verbunden werden.

2.4 Der Vertragsschluss erfolgt unter dem Vorbehalt der richtigen und rechtzeitigen Lieferung.

2.5 Wird die Ware auf elektronischem Wege bestellt, wird der Vertragstext von uns gespeichert und dem Kunden auf Verlangen neben den vorliegenden AGB per E-Mail zugesandt.

§ 3 Preise, Zahlungsbedingungen, Verzug des Kunden

3.1 Sämtliche Preise sind Endpreise und verstehen sich inklusive der gesetzlichen Umsatzsteuer.

3.2 Für die Lieferung gelten die auf unseren Internetseiten zum Zeitpunkt der Bestellung veröffentlichten Preise.

3.3 Der Kunde hat den Kaufpreis vor Lieferung der Ware zu zahlen. Sonstige Zahlungsweisen, insbesondere Zahlung auf Rechnung, sind nur zulässig, wenn eine solche Zahlungsweise ausdrücklich schriftlich mit uns vereinbart wurde. Der Kunde verpflichtet sich, nach Erhalt der Auftragsbestätigung innerhalb von zehn Tagen den Kaufpreis zu zahlen. Nach Ablauf dieser Frist kommt der Kunde in Zahlungsverzug. Ein Verbraucher hat während des Verzugs die Geldschuld in Höhe von 5 % über dem Basiszinssatz zu verzinsen. Der Unternehmer hat während des Verzuges die Geldschuld in Höhe von 8 % über dem Basiszinssatz zu verzinsen.

3.4 Der Kunde hat ein Recht zur Aufrechnung nur, wenn seine Gegenansprüche rechtskräftig festgestellt wurden oder durch uns anerkannt wurden. Der Kunde kann ein Zurückbehaltungsrecht nur ausüben, wenn sein Gegenanspruch auf demselben Vertragsverhältnis beruht.

3.5 Gerät der Kunde mit seiner Zahlung um zwei Wochen in Verzug, so sind wir berechtigt, den Kunden kostenpflichtig zu mahnen und € 10,00 pauschale Mahngebühren geltend zu machen. Bei einem Zahlungsverzug von mehr als 4 Wochen seit Erhalt der Auftragsbestätigung sind wir berechtigt, vom Kaufvertrag zurückzutreten.

§ 4 Eigentumsvorbehalt

4.1 Bei Verträgen mit Verbrauchern behalten wir uns das Eigentum an der Ware bis zur vollständigen Zahlung des Kaufpreises vor.

4.2 Bei Verträgen mit Unternehmern behalten wir uns das Eigentum an der Ware bis zur vollständigen Begleichung aller Forderungen aus einer laufenden Geschäftsbeziehung vor.

§ 5 Lieferung, Versand

5.1 Termine und Lieferfristen sind unverbindlich. Angaben bestimmter Lieferfristen und Liefertermine stehen unter dem Vorbehalt der richtigen und rechtzeitigen Belieferung durch unsere Lieferanten.

5.2 Bei Bestellung mehrerer Waren sind wir zur Teillieferung berechtigt.

§ 6 Gefahrübergang

6.1 Ist der Kunde Unternehmer, geht die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung der Ware mit der Übergabe, beim Versendungskauf mit der Auslieferung der Sache an den Spediteur, den Frachtführer oder der sonst zur Versendung bestimmten Person oder Anstalt auf den Käufer über.

6.2 Ist der Käufer Verbraucher, geht die Gefahr des zufálligen Unterganges und der zufälligen Verschlechterung der verkauften Sache auch beim Versendungskauf erst mit der Übergabe der Sache auf den Käufer über.

6.3 Der Übergabe steht es gleich, wenn der Käufer im Verzuge der Annahme ist.

§ 7 Datenschutz

7.1 Personenbezogene Daten werden ohne gesonderte Einwilligung nur zum Zwecke der Bearbeitung und Durchführung einer Bestellung erhoben, gespeichert und verarbeitet. Sie werden streng vertraulich behandelt und insbesondere nicht an Dritte, die außerhalb der Vertragsabwicklung stehen, weitergegeben.

§ 8 Widerrufsrecht

8.1 Verbraucher können ihre Vertragserklärung innerhalb von 14 Tagen ohne Angabe von Gründen in Textform (z.B. Brief, Fax, E-Mail) widerrufen. Die Frist beginnt frühestens am Tag nach Eingang der Ware und nach Erhalt einer Belehrung in Textform. Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs. Der Widerruf ist zu richten an:

Goldswil - Charlotte Van Kann

Postnummer 45385241

Packstation 107

52134 Herzogenrath

E-Mail: info@goldswil.nl

8.2 Im Falle eines wirksamen Widerrufs sind die beiderseits empfangenen Leistungen zurückzugewähren und ggf. gezogene Nutzungen (z.B. Zinsen) herauszugeben. Können Verbraucher von Goldswil die empfangene Leistung ganz oder teilweise nicht oder nur in verschlechtertem Zustand zurückgewähren, müssen diese bei einer Bestellung auf der Internetseite Goldswil insoweit ggf. Wertersatz leisten, sofern Goldswil Verbraucher spätestens bei Vertragsschluss in Textform über Widerrufsrecht und die Verpflichtung, gegebenenfalls Wertersatz zu leisten, belehrt hat. Bei der Überlassung von Sachen gilt dies nicht, wenn die Verschlechterung der Sache ausschließlich auf deren Prüfung wie diese etwa im Ladengeschäft möglich gewesen wäre & zurückzuführen ist. Im Übrigen können Verbraucher die Wertersatzpflicht vermeiden, indem diese die Sache nicht wie ihr Eigentum in Gebrauch nehmen und alles unterlassen, was deren Wert beeinträchtigt. Paketversandfähige Sachen sind auf die Gefahr von Goldswil an Goldswil zurückzusenden.

8.3 Verbraucher haben die Kosten der Rücksendung zu tragen, wenn die gelieferte Ware der bestellten entspricht. Andernfalls ist die R�cksendung kostenfrei. Verpflichtungen zur Erstattung von Zahlungen müssen Verbraucher innerhalb von 30 Tagen nach Absendung ihrer Widerrufserklärung erfüllen.

8.4 Das Widerrufsrecht besteht nicht bei Fernabsatzverträgen zur Lieferung von Waren, die nach Kundenspezifikation angefertigt werden oder eindeutig auf die persönlichen Bedürfnisse zugeschnitten sind oder die auf Grund ihrer Beschaffenheit nicht für eine Rücksendung geeignet sind oder schnell verderben können.

§ 9 Gewährleistung

9.1 Ist unser Kunde Unternehmer, leisten wir für Mängel der Ware zunächst nach unserer Wahl Gewähr durch Nachbesserung oder Ersatzlieferung.

9.2 Ist der Käufer Verbraucher, so hat er zunächst die Wahl, ob die Nacherfüllung durch Nachbesserung oder Ersatzlieferung erfolgen soll. Wir sind jedoch berechtigt, die Art der gewählten Nacherfüllung zu verweigern, wenn sie nur mit unverhältnismäßigen Kosten möglich ist und die andere Art der Nacherfüllung ohne erhebliche Nachteile für den Verbraucher bleibt.

9.3 Schlägt die Nacherfüllung fehl, kann der Kunde grundsätzlich nach seiner Wahl Herabsetzung der Vergütung (Minderung) oder Rückgängigmachung des Vertrages (Rücktritt) verlangen. Bei einer nur geringfügigen Vertragswidrigkeit, insbesondere bei nur geringfügigen Mängeln, steht dem Kunden jedoch kein Rücktrittsrecht zu.

9.4 Unternehmer müssen uns offensichtliche Mängel innerhalb einer Frist von zwei Wochen ab Empfang der Ware schriftlich anzeigen; anderenfalls ist die Geltendmachung eines Gewährleistungsanspruches ausgeschlossen. Zur Fristwahrung genügt die rechtzeitige Absendung. Den Unternehmer trifft die volle Beweislast für sämtliche Anspruchsvoraussetzungen, insbesondere für den Mangel selbst, für den Zeitpunkt der Feststellung des Mangels und für die Rechtzeitigkeit der Mängelrüge.

9.5 Für Unternehmer beträgt die Gewährleistungsfrist ein Jahr ab Ablieferung der Ware. Für Verbraucher beträgt die Gewährleistungsfrist zwei Jahre ab Ablieferung der Ware.

9.6 Garantien im Rechtssinne erhält der Kunde durch uns nicht. Herstellergarantien bleiben hiervon unberührt.

§ 10 Haftungsbeschränkungen

10.1 Bei leicht fahrlsasigen Pflichtverletzungen gegenüber Verbrauchern beschränkt sich unsere Haftung auf den nach Art der Ware vorhersehbaren, vertragstypischen, unmittelbaren Durchschnittsschaden. Dies gilt auch bei leicht fahrlässigen Pflichtverletzungen unserer gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen. Gegenüber Unternehmern haften wir bei leicht fahrlässiger Verletzung unwesentlicher Vertragspflichten nicht.

10.2 Die vorstehenden Haftungsbeschränkungen gelten nicht, wenn uns eine vorsätzliche oder grob fahrlässige Pflichtverletzung vorwerfbar ist, oder Ansprüche des Kunden aus Produkthaftung oder wegen eines Personenschadens betroffen sind.

§ 11 Anwendbares Recht, Teilunwirksamkeit

11.1 Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Die Bestimmungen des UN-Kaufrechts finden keine Anwendung.

11.2 Sollten einzelne Bestimmungen des Vertrages mit dem Kunden einschließlich dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen ganz oder teilweise unwirksam sein oder werden, so wird hierdurch die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. Die ganz oder teilweise unwirksamen Regelungen soll durch eine Regelung ersetzt werden, deren wirtschaftlicher Erfolg dem der unwirksamen möglichst nahe kommt.

§ 12 Erfüllungsort, Gerichtsstand

12.1 Ist der Kunde Kaufmann, juristische Person des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliches Sondervermögen, so ist Erfüllungsort und ausschließlicher Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus diesem Vertrag unser Geschäftssitz. Dasselbe gilt, wenn der Kunde keinen allgemeinen Gerichtsstand in die Niederlande hat oder Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthalt des Kunden im Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt sind.

General conditions

§ 1 Definitions

The following words shall mean:

 • Buyer: Buyer
 • Conditions: the terms and conditions set out in this document
 • Contract: any contract between the Buyer and Goldswil for the sale and purchase of the Goods.
 • Delivery Point: the place at which the Buyer collects the Goods
 • Goods: the goods that the Buyer agrees to purchase from Goldswil
 • Price: the price for the goods excluding carriage, packing and insurance and including VAT shall be the price set out in the Goldswil’s current price list at the date on which an order is made
 • Seller: Goldswil or address of Goldswil

§ 2 Application of terms

 1. The Contract shall be on these Conditions to the exclusion of any other terms and conditions.
 2. Any order for Goods from the Buyer shall be deemed to be an offer to purchase the Goods subject to these Conditions.
 3. No terms or conditions endorsed upon, delivered with or contained in any Seller's/Sellers' purchase order, confirmation of order, specification or other document shall form part of the Contract. The Conditions shall not be varied unless any agreement to vary is recorded in writing and signed by the Seller and Buyer.
 4. Orders placed by the Buyer will be automatically accepted by the Seller through the confirmation e-mail at the end of the order process. The Buyer warrants that all the details in the order are complete and accurate.
 5. The Conditions shall apply to the sale of all Goods. Save as has been specifically provided for in the Conditions, any representations relating to the Goods shall not be effective unless expressly agreed in writing and signed by both the Seller and the Buyer.

§ 3 The goods

 1. The Buyer acknowledges that they have entered into the Contract as a result of their inspection or knowledge of the Goods and not in reliance upon any description given by the Seller.
 2. All drawings, descriptive matter, specifications and advertising issued by the Seller are issued or published for the sole purpose of giving an approximate idea of the Goods described in them and shall not form part of the Contract.

§ 4 Collection of the goods

 1. Unless otherwise agreed in writing by the Seller, they shall make the Goods available for collection at place.
 2. The Buyer shall collect the Goods, after payment, within 5 Working Days of the Seller giving notice to the Buyer that the Goods are ready to be collected.Any date specified by the Seller for collection of the Goods is intended to be an estimate and time for collection is not and shall not be made of the essence of the contract. If no date is so specified, delivery shall be within a reasonable time.
 3. The Seller shall not be liable for any loss (including any loss of profit), costs, damages, charges or expenses caused directly or indirectly by any delay in making the Goods (even if caused by their negligence).
 4. If the Seller fails to make the Goods available for collection by any estimated date for collection or if no estimated date for collection is given, within a reasonable time, the Buyer may terminate or rescind the Contract upon giving notice to Seller for delivery days notice.

§ 5 Title and risk

 1. Title and ownership to the Goods shall not pass from the Seller to the Buyer until the Seller has received the Price in full together with all other sums payable by the Buyer to the Seller.
 2. Until title and ownership in the Goods has passed, the Buyer shall hold the Goods and each of them as bailey on behalf of the Seller and on a fiduciary basis retain the Goods separate from their other merchandise and possessions; and keep the Goods identifiably separate.
 3. The Goods shall be at the risk of the Seller up until they gives notice that the Goods are available for collection and thereafter they shall be at the risk of the Buyer.

§ 6 Payment

 1. All invoices are payable without discount of any kind in Euro within 10 days of the date of the invoice and in no circumstances may the Buyer make any deduction or withhold payment for any reason at all.
 2. If the Buyer fails to pay the invoice by the due date and without prejudice to any rights of the Seller, the Buyer shall:- forfeit any discount given in that invoice or in any other way agreed; and- pay interest on any overdue amount from the date on which payment was due to the date of actual payment (whether before or after judgment) on a daily basis at a rate of 5% Interest over the base from the time quoted by the Bank and reimburse to the Seller all costs and expenses (including legal costs) incurred in the collection of any overdue amount.
 3. The Buyer shall make all payments due under the Contract without any deduction whether by way of set-off, counterclaim, abatement or otherwise unless he/she/it/they has/have a valid court order requiring an amount equal to such deduction to be paid.
 4. Until the Seller is in possession of cleared funds, the Buyer shall not be deemed to have made a payment.
 5. If the Buyer does not make payments as required, the Seller may terminate the Contract.

§ 7 Cancellation or return

 1. Customers within the EU can cancel their orders for most items within 14 days of receipt of goods. Goods must be unopened, customers must take reasonable care of the goods while in their possession and return them in re-saleable condition. These cancellation rights apply to customers within the EU. Carriage costs for cancelled goods returned are the responsibility of the customer.
 2. Returns:Unwanted items may be returned within 14 Days of receipt. They must be undamaged and in original undamaged packing. The buyer is responsible for all carriage charges which will be deducted from any refund given.
 3. Return addressGoldswilAan de Brikkenove 126301 WR Valkenburg a/d GeulThe NetherlandsE-mail: info@goldswil.nl
 4. Damaged ItemsIn the unlikely event that goods are faulty or damaged and need to be returned to us, you must first contact us (info@goldswil.nl) before returning the goods. They should be in original undamaged packing whenever possible. Returns received without the correct details will unfortunately be subject to delays. Goods returned should be treated with care and securely packaged. Carriage costs (to a maximum of the original carriage cost on the invoice for the goods) will be reimbursed for genuinely faulty goods.
 5. RefundsRefunds will be processed within 7 days of receipt of returned goods (carriage costs will not be refunded).

§ 8 Quality

 1. If the Seller is not the manufacturer of the Goods, they shall transfer the benefit of any warranty or guarantee that they have been given.
 2. The Buyer accepts that he/she buys or is deemed to buy the Goods as seen and in the condition they are at the time the order is placed.
 3. The Seller warrants that the Goods shall be:- of satisfactory quality; and- reasonably fit for their purpose.
 4. If any of the Goods do not conform with the warranty in condition. the Seller shall collect the Goods and may:- carry out repairs to the Goods;- replace the Goods or any defective part; or- refund the price of such Goods.
 5. The Seller shall deliver any repaired or replacement Goods to the Buyer's premises. The Seller's liability for breach of warranty as set out in clause 8 shall be limited to complying with condition and shall not have further liability.

§ 9 Limited warranty

 1. Goldswil represents and warrants that it has the right and authority to make the fashion accessoires available pursuant to these General Terms and Conditions.
 2. All services and materials are provided on an “As Is”, “As Available” basis and Goldswil and each third party supplier of materials expressly disclaim all warranties, including the warranties of merchantability and fitness for a particular purpose.

§ 10 Limitation of liability

 1. The Seller shall not have any liability to the Buyer for any loss or damage.
 2. The Seller shall not be liable for any defect arising from any design or specification provided or made by the Seller or if any adjustments, alterations or other work has been done to the Goods by any person except the Seller or their authorized agent.
 3. The Seller shall not be liable where any Goods are lost or damaged in transit. All claims by the Buyer shall be made against the carrier.

§ 11 General

 1. If there is any conflict between these terms and specific terms appearing elsewhere (including local house rules) then the latter shall prevail.
 2. If any of these terms are determined to be illegal, invalid or otherwise unenforceable by reason of the laws of any state or country in which these terms are intended to be effective, then to the extent and within the jurisdiction in which that term is illegal, invalid or unenforceable, it shall be severed and deleted from these terms and the remaining terms shall survive, remain in full force and effect and continue to be binding and enforceable. These terms shall be governed by and interpreted in accordance with the laws of The Netherlands.

§ 12 Intellectual property

 1. The names, images and logos identifying the Goldswil, or third parties and their products and services are subject to copyright, design rights and trade marks of the Goldswil and/or third parties. Nothing contained in these terms shall be construed as conferring by implication, estoppel or otherwise any licence or right to use any trademark, patent, design right or copyright of the Goldswil or any other third party.

§ 13 Miscellaneous

 1. These General Terms and Conditions, including the Additional Terms, may be changed from time to time as described below or by written agreement. Charges and payment terms may be changed in accordance with your applicable price schedule; all other provisions may be changed by Goldswil immediately upon notice.
 2. Goldswil may terminate the subscription for access to the website www.goldswil.nl. The effective date of termination shall be ten days after the receipt of an appropriate notice of termination, unless a later date is specified in the notice. Goldswil may suspend or discontinue providing the Services to you without notice and pursue any other remedy legally available to it if you fail to comply with any of your obligations hereunder.
 3. Except as otherwise provided herein, all notices and other communications hereunder shall be in writing or displayed electronically in the Services by the provider thereof. Notices shall be deemed to have been properly given on the date deposited in the U.S. mails, if mailed; on the date first made available, if displayed in the Services; or on the date received, if delivered in any other manner. Notices to the provider of the Services should be sent to your account representative.
 4. The failure of the provider of the Services or any third party supplier of Materials to enforce any provision hereof shall not constitute or be construed as a waiver of such provision or of the right to enforce it at a later time.
 5. The subscribing organization or individual may not assign its rights or delegate its duties under the subscription to access the Services without the prior written consent of the provider of the Online Services.
 6. These General Terms and Conditions and the Additional Terms shall be governed by and construed in accordance with the laws of The Netherlands.
 7. Each third party supplier of Materials has the right to assert and enforce these provisions directly on its own behalf as a third party beneficiary.